Adatkezelési szabályzat


A ROBECON International FZ-LLC ( FDRK 3458 Compass Building, AI Shohada Road. AI Hamra Industrial Zone – FZ , Ras AI Khaimah , United Arab Emirates), mint SZOLGÁLTATÓ a netadex.hu honlap regisztrált felhasználóiról tudomására jutó adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat az alábbiak szerint határozza meg:

I. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1.1. A SZOLGÁLTATÓ a netadex.hu weboldalon elérhető elektronikus hirdetés-közvetítő rendszer, a NETADEX RENDSZER működtetője, melynek keretében egyrészt a hirdető felhasználói számára banner és statikus hirdetés(ek) közzétételét biztosítja a rendelkezésére álló online hirdetési felület(ek)en a hirdetésre vonatkozóan végrehajtott interakciók jellemzőinek statisztikai adatgyűjtése mellett, másrészt a médiatulajdonos felhasználói részre biztosítja online hirdetési felület(ek) hasznosíthatóságát banner és statikus hirdetések közzététele által.

1.2. A SZOLGÁLTATÓ a NETADEX RENDSZER felhasználójára vonatkozó vagy vele összefüggésbe hozható adatot bizalmasan, rendeltetésének megfelelően kezeli, és azokat illetéktelen személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, csak a jelen szabályzatban részletezett célból és módon használja fel.

1.3. Az adatkezelés célja a NETADEX RENDSZER működtetése, az 1. pontban részletezett szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéses rendelkezésekben a SZOLGÁLTATÓ által vállalt kötelezettségek teljesítése, illetve a SZOLGÁLTATÓT megillető jogok érvényesítése.

1.4. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a hirdetéssel kapcsolatos interakciókról rögzített naplóadatok anonimizált adatok, nem alkalmasak egyes felhasználók, látogatók azonosítására, illetve arra, hogy azokból egyéb, személyes adatnak minősülő következtetéseket lehessen levonni.

II. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

2.1. További adatkezelő a SZOLGÁLTATÓ mellett:

Elnevezés WEB HOSTING Kft.
Székhely 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2.
Telephely 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2.
Cégjegyzék száma 18-09-113921
Adószám 24954013-2-18
Elektronikus levélcím info@webshark.hu
   

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

3.1. Az adatkezelés jogalapja a felhasználónak a regisztráció során kinyilvánított beleegyezése. A netadex.hu honlapon történő regisztráció a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemnek minősül. A SZOLGÁLTATÓ-val történő szerződéskötésnek és a szolgáltatás nyújtásának technikai előfeltétele, hogy felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa közölt adatot SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatás teljesítéséhez kezelje. Amennyiben a regisztráció nem történik meg, a honlap látogatója által a regisztrációs űrlap kitöltésével esetlegesen megadott adatok nem kerülnek rögzítésre. SZOLGÁLTATÓ a felhasználó által a regisztrációs űrlap kitöltésével rendelkezésre bocsátott adatokat elektronikus úton rögzíti és tárolja.

3.2. A felek közötti jogviszony hatályban léte alatt SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatással kapcsolatos adókötelezettségek teljesítése érdekében kötelező adatkezelést is végez.

3.3. A felhasználó jogosult a regisztráció keretében kinyilvánított hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. Felhasználó jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazás visszavonása a szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti, ezért a visszavonást SZOLGÁLTATÓ a közöttük fennálló jogviszony felhasználói megszüntetéseként értékeli.

3.4. Felhasználó jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy őt SZOLGÁLTATÓ elektronikus úton, közvetlen megkeresés módszerével a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további lehetőségekről, újdonságokról tájékoztassa. Felhasználó jogosult jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a szolgáltatás nyújtását nem lehetetleníti el, SZOLGÁLTATÓ azt nem tekinti a felek közötti jogviszony felhasználói megszüntetésének.

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

4.1. SZOLGÁLTATÓ azokat a felhasználóval kapcsolatba hozható adatokat kezeli, melyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Ennek megfelelően valamennyi felhasználó esetében a regisztrációkor – a szerződéses jogviszony létrehozása érdekében - a következő adatokat rögzíti (kötelezően megadandó általános adatok): név/elnevezés, lakcím/székhely, elektronikus levelezési cím, pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet, a pénzforgalmi számla száma, adóazonosító jel/adószám, nem természetes személy felhasználó esetén nyilvántartásba vételi szám. A médiatulajdonos felhasználó tekintetében az általa rendelkezésre bocsátandó weboldallal, az arra vonatkozó jogosítványokkal kapcsolatos adatok, a hirdető felhasználó esetében pedig a hirdetést tartalmazó adatok rendelkezésre bocsátása a szolgáltatás igénybevételének technikai feltétele (kötelezően megadandó speciális adatok).

4.2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a felhasználó által megadott adatok pontosak legyenek, a valóságnak megfeleljenek, valamint a közhiteles nyilvántartásokban szereplő adatokkal mindenkor megegyezzenek. SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a felhasználó által megadott adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

4.3. A SZOLGÁLTATÓ a felhasználó részére a szolgáltatás egyéni igénybevételét biztosító, jelszóval védett felületet, ún. virtuális adattárat (továbbiakban: profil) hoz létre és tart fenn a szerződés hatályban léte alatt. SZOLGÁLTATÓ minden lényeges körülményről a személyes profil keretében tájékoztatja a felhasználót, így a felhasználó által megadott valamennyi adatról és a szolgáltatás teljesítésével, az elszámolással kapcsolatos információkról. Ezáltal a felhasználó számára a SZOLGÁLTATÓ által kezelt adatainak teljes köre bármikor, korlátozástól mentesen hozzáférhető. A felhasználó az általa megadott valamennyi adatot jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni a profil felületen tárolt információk megfelelő módosításával

4.4. A kötelező adatokon túlmenően a felhasználó további, nem kötelező, de a nyújtott szolgáltatás egyéniesítését, eredményesebbé tételét biztosító adatokat adhat meg a profil felület használatával. Az ekként a felhasználó által megadott további adatok tekintetében SZOLGÁLTATÓ vélelmezi az adatkezelésre vonatkozó felhasználói felhatalmazást.

V. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. Az adatkezelés a regisztráció (profil létrehozása) időpontjában kezdődik és a szolgáltatás nyújtásához szükséges ideig tart. A felek közötti jogviszony megszűnését követően SZOLGÁLTATÓ a személyes felhasználói profilt helyrehozhatatlanul megsemmisíti.

VI. ADATBIZTONSÁG

6.1. SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére álló adatok veszélyektől (természeti csapás, technikai rendszer meghibásodása, emberi mulasztás stb.) megóvása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz.

6.2. SZOLGÁLTATÓ biztosítja, hogy a rendelkezésére álló felhasználói adatokhoz csak azon alkalmazottai férjenek hozzá, akiknek ezekre az adatokra munkaköri feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükségük van, továbbá azt, hogy az adatvédelmi rendelkezéseket ezen alkalmazottak betartsák.

VII. ADATTOVÁBBÍTÁS

7.1. SZOLGÁLTATÓ bizalmasan kezel minden olyan rendelkezésére álló tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a felhasználó személyére, adataira, üzleti tevékenységére, valamint a szolgáltatással kapcsolatos szerződéseire vonatkozik. A felhasználó adatait SZOLGÁLTATÓ nyilvánosan nem teszi közzé, más illetéktelen személlyel nem osztja meg, csak a jelen szabályzatban vagy jogszabályban rögzített esetben (hatósági, vagy bírósági megkeresésre, jogszabály által előírt kötelezettségének teljesítése céljából) vagy a felhasználó hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára.

7.2. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy SZOLGÁLTATÓ a partnerei számára üzleti szempontból jelentőséggel bíró névtelen, összesített, a felhasználó azonosításra nem alkalmas statisztikai jellegű adatokat a partnereivel jogosult megosztani.

7.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy SZOLGÁLTATÓ-nak jogában áll felhasználóra, mint szerződéses partnerére referenciaként hivatkozni a szolgáltatás népszerűsítésére irányuló dokumentumokban.

VIII. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

8.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
A felhasználó kérheti SZOLGÁLTATÓ–tól tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, mely jog magában foglalja a kapcsolódó iratok megismerésének jogát is. A felhasználó kérelmére a SZOLGÁLTATÓ legfeljebb 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adattovábbításról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Felhasználó jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a tájékoztatáshoz való jog korlátját jelenti SZOLGÁLTATÓ más személy adatainak védelmére, megőrzésére vonatkozó kötelezettsége. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a felhasználó a kérelem elintézésével felmerült költségek megtérítésére köteles. A felhasználó tájékoztatását a SZOLGÁLTATÓ jogszabályban meghatározott esetben megtagadhatja, ezt írásban közli a felhasználóval.

8.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
A felhasználó kérheti adatainak helyesbítését, ha az adat a valóságnak nem felel meg. Amennyiben a valóságnak megfelelő adat SZOLGÁLTATÓ rendelkezésére áll, hivatalból, illetve bárki kezdeményezésére jogosult helyesbíteni. Ha SZOLGÁLTATÓ a felhasználó helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli a helyesbítés elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
A felhasználó kérheti adatainak törlését vagy zárolását, ha az adatkezelés célja megszűnt. Ha SZOLGÁLTATÓ a zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.4. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
A felhasználó tiltakozhat adatának kezelése ellen. SZOLGÁLTATÓ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.5. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG
SZOLGÁLTATÓ elkötelezett amellett, hogy minden formális írásos kérelmet vagy bármely adatkezeléssel kapcsolatos panaszt közvetlenül a felhasználójával együtt oldjon meg. A Felhasználó, a jogainak megsértése esetén a SZOLGÁLTATÓ-val szemben bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság vagy Hatóság hatáskörébe tartozik.

IX. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

9.1. Jelen adatkezelési szabályzat rendelkezései 2022. június 01. napon lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek. Jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon információra, adatra, tényre, amely a netadex.hu honlapon regisztráló felhasználó azonosítására alkalmas vagy vele kapcsolatba hozható. Jelen szabályzat a 1.1. pontban említett, a netadex.hu weboldalon nyújtott szolgáltatásra alkalmazandó, hatálya nem terjed ki azon felhasználó információs gyakorlatára, akik a NETADEX RENDSZER igénybevételével weboldalt, szolgáltatást, terméket reklámoz, vagy webes felületet hasznosít.

9.2. SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési szabályzat módosítására, mely esetben a módosított rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt szabályzat annak közzétételi napján hatályba lép akként, hogy az a már hatályos szerződésekre is érvényes. A jelen szabályzat esetleges módosítása kifejezett hozzájárulás hiányában nem eredményezheti a felhasználó jelen szabályzatban biztosított jogainak a korlátozását, csorbítását.


01.06.2022

ROBECON International FZ-LLC

FDRK 3458 Compass Building, AI Shohada Road. AI Hamra Industrial Zone – FZ Ras AI Khaimah , United Arab Emirates