Általános adatok

Kapcsolat

Preferált kapcsolattartás módja:

Preferált kapcsolattartás ideje:

Számlázási adatok

Kuponkód

Amennyiben rendelkezik kupon kóddal, adja meg, és egyenlegén jóváírjuk annak összegét!

Általános Szerződési Feltételek

Hirdetőkre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Robecon International FZ-LLC

Rövidített elnevezés: Robecon International FZ-LLC
Székhely: FDRK 3458 Compass Building, AI Shohada Road. AI Hamra Industrial Zone – FZ Ras AI Khaimah , United Arab Emirates
Cégjegyzékszáma: 0000004035676
Bankszámlaszám: Mashreq Bank
AED IBAN: AE780330000019100914286
EUR IBAN: AE590330000019100947123
USD IBAN: AE860330000019100935579
BIC(SWIFT): BOMLAEAD

mint SZOLGÁLTATÓa következők szerint állapítja meg a netadex.hu honlapon nyújtott SZOLGÁLTATÁS tekintetében a HIRDETŐ felhasználó és közötte létrejövő jogviszony szerződéses feltételeit:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. SZOLGÁLTATÓ a netadex.hu weboldalon elérhető elektronikus hirdetés-közvetítő rendszer működtetője, webhosting keretében (továbbiakban NETADEX RENDSZER). A NETADEX RENDSZER keretében SZOLGÁLTATÓ egyrészt hirdető felhasználói számára banner és statikus hirdetés(ek) közzétételét biztosítja a rendelkezésére álló online hirdetési felület(ek)en a hirdetésre vonatkozóan végrehajtott interakciók jellemzőinek statisztikai adatgyűjtése mellett, másrészt a médiatulajdonos felhasználói részre biztosítja online hirdetési felület(ek) hasznosíthatóságát banner és statikus hirdetések közzététele által.

1.2. A jelen pontban körülírt szolgáltatás elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül: mind a szerződéskötés, mind a teljesítés elektronikus úton történik.

1.3. Jelen ÁSZF tárgya a HIRDETŐ és SZOLGÁLTATÓ között a NETADEX RENDSZER igénybevételével hirdetés(ek) közzétételére irányuló jogviszony szabályainak meghatározása. Ezen ÁSZF a netadex.hu honlapon folyamatosan, bárki számára hozzáférhető.

II. FOGALMAK

2.1. Jelen ÁSZF alkalmazása során az alábbi fogalmak alatt a következők értendők:

MÉDIATULAJDONOS olyan szervezet, személy, ami, vagy aki az online hirdetési felület, mint reklámhordozó felett rendelkezni jogosult, a reklám közzétevője,

HIRDETŐ: aki a saját vagy (ügynökség esetében) más érdekében hirdetést tesz közzé NETADEX RENDSZER igénybevételével, reklámozó

ONLINE HIRDETÉSI FELÜLET: weboldalon kialakított banner zóna,

HIRDETÉS: gazdasági reklám, mely alatt jelen ÁSZF szempontjából mind a statikus, mind a banner hirdetés értendő,

STATIKUS HIRDETÉS: online hirdetés típus, a banner zónában plakátszerűen megjelenő hirdetés

BANNER HIRDETÉS: online hirdetés típus, a banner zónában megjelenő olyan hirdetés, amelyre rákattintva a látogatót a hirdető vagy a hirdető által képviselt reklámozó honlapjára irányítja át

INTERAKCIÓ: statikus hirdetés látogató számára történő megjelenítése és a banner hirdetés által a weboldal látogatójából kiváltott cselekmény, megnyilvánulás, jelen ÁSZF szempontjából különösen, de nem kizárólagosan a hirdetésre kattintás, űrlap kitöltése, vásárlás stb.

SZOLGÁLTATÁS: a NETADEX elektronikus hirdetés-közvetítő rendszer igénybevétele médiatulajdonosként vagy hirdetőként a I. fejezetben részletezettek szerint.

III. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A szerződés megkötéséhez szükséges technikai lépések a következők:

3.1.1. A netadex.hu weboldal látogatója a HIRDETŐ-ként történő regisztrációs folyamat elindításával jelzi a SZOLGÁLTATÁS felé a szerződéskötési szándékát. A regisztrációhoz a látogatónak az online űrlap kitöltését követően, (az adatbeviteli hibák kiküszöbölése érdekében) a felvitt adatok helyességének megerősítése és jelen ÁSZF elfogadása mellett a [REGISZTRÁLOK] ikonra kell kattintania, ezzel elektronikus úton elküldi a SZOLGÁLTATÁS részére a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát. Ezen pontban részletezett műveletek elvégzésével a NETADEX RENDSZER automatikusan felhasználói profilt hoz létre, azonban ez nem minősül a felek közötti szerződés létrejöttének

3.1.2. Felek között a szerződés a regisztráció SZOLGÁLTATÓ általi megerősítésével (ajánlat elfogadásával), az elektronikus visszaigazolásnak a HIRDETŐ által megadott elektronikus levélcímre történő kézbesítésének időpontjában, határozatlan időtartamra jön létre. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy amennyiben tőle az ajánlatra nem érkezik válasz (hallgatás esete), az semmilyen körülmények között nem tekinthető az ajánlat elfogadásának

3.2. SZOLGÁLTATÓ hogy a szerződés elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződésnek tekintendő.

IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1. A SZOLGÁLTATÓ a HIRDETŐ részére a szolgáltatás egyéni igénybevételét biztosító, jelszóval védett felületet, ún. virtuális adattárat (PROFIL) hoz létre és tart fenn a szerződés hatályban léte alatt.

4.2. SZOLGÁLTATÓ a személyes PROFIL keretében tájékoztatja HIRDETŐT a SZOLGÁLTATÁS igénybevétele szempontjából lényeges valamennyi információról, így a HIRDETŐ által megadott adatokról, az általa elindított és folyamatban lévő, illetőleg végrehajtott reklámkampányokról, a hirdetés(ek)kel kapcsolatos interakciókat részletező statisztikákról és a hirdetési díj összegét nyilvántartó NETADEX számla egyenlegéről. HIRDETŐ kizárólagosan a PROFIL használatával jogosult a szolgáltatás igénybevételére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4.3. A SZOLGÁLTATÓ főkötelezettsége az, hogy a HIRDETŐ által megjeleníteni kívánt hirdetés(ek) közzétételét biztosítsa a HIRDETŐ által meghatározott módon és feltételeknek megfelelően és az, hogy a hirdetéssel kapcsolatosan végrehajtott interakciók jellemzőiről statisztikai adatokat gyűjtsön és szolgáltasson a HIRDETŐ részére. A HIRDETŐ főkötelezettsége a HIRDETÉS megjelenítéséért - a végrehajtott interakciók száma alapján – járó ellenérték (díj) megfizetése.

4.4. A HIRDETŐ a hirdetés tartalmát és jellemzőit, a reklámkampány időtartamát, a megjelenés darabszámát, a megjelenés helyével kapcsolatos kritériumokat jogosult egyoldalúan, a SZOLGÁLTATÓ közreműködése nélkül meghatározni. A hirdetés közzétételének megrendelése elektronikus úton, a PROFIL használatával történik a következő technikai lépések, feltételek teljesítésével:

a) a HIRDETÉSnek a NETADEX RENDSZERBE történő feltöltésével

b) a reklámkampány feltételeinek rögzítésével,

c) a reklámkampány végrehajtásához szükséges díj [bruttó] összegének a HIRDETŐ számlaegyenlegén történő jóváírásával,

4.5. A fenti feltételek maradéktalan megvalósulását követően a reklámkampány aktiválásával egyidejűleg a megrendelés teljesítése megkezdődik, melyről a SZOLGÁLTATÓ elektronikus levélben tájékoztatja a HIRDETŐt.

V. ELLENÉRTÉK

1. A DÍJ ÖSSZEGE

5.1.1. HIRDETŐ a HIRDETÉS megjelenítéséért ellenérték fizetésére köteles: a végrehajtott interakciók száma után, azok mennyisége alapján köteles SZOLGÁLTATÓ részére díjat fizetni. SZOLGÁLTATÓ a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó hirdetési díjon felül további pénzbeli térítésre nem jogosult.

5.1.2. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a díjat előre köteles megfizetni a HIRDETŐ által megadott pénzforgalmi számlára történő átutalással, online bankkártyás fizetéssel vagy PayPal szolgáltatás használatával.

5.1.3. HIRDETŐ az egyes hirdetéshez kapcsolódó interakció után járó díjnak a fix összegét vagy mértékét egyoldalúan, a SZOLGÁLTATÓ közreműködése nélkül jogosult meghatározni azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb a SZOLGÁLTATÓ által mindenkor meghatározott és közzétett minimum [nettó] díjakkal.

5.1.4. HIRDETŐ az elszámolás alapjaként a következő interakció típusokat jogosult beállítani:

a) CT (Cost per click) – a díj alapja a HIRDETÉSRE történő kattintások száma

b) AV (megjelenés alapján) - a díj alapja a HIRDETÉS látogató részére történő megjelenésének száma azzal, hogy 1 megjelenés a díj alapjául szolgáló egység,

c) CPM (Cost per Mile) - a díj alapja a HIRDETÉS látogató részére történő megjelenésének száma azzal, hogy 1000 megjelenés a díj alapjául szolgáló egység,

d) CPA – egyéb, a HIRDETŐ által egyoldalúan meghatározott interakció után történik a fizetés (pl. vásárlás, regisztráció, hírlevélre való feliratkozás).

2. A DÍJ MEGFIZETÉSE

5.2.1. HIRDETŐ tudomásul veszi, hogy előre, már a HIRDETÉS megrendelésekor, legkésőbb a reklámkampány aktiválásával egyidejűleg köteles a tervezett interakciószám alapján a díj általános forgalmi adóval növelt összegét megfizetni.

5.2.2. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetési díj csak a SZOLGÁLTATÁS igénybevételére használható fel. A fel nem használt hirdetési díjat SZOLGÁLTATÓ csak és kizárólag a 9.3.1. pontban meghatározott esetekben téríti vissza, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy a számlaegyenlegre történő befizetéskor, a jóváírandó összeg meghatározásakor ezen körülmény figyelembevételével jár el, ennek elmulasztásának következményeit HIRDETŐ köteles viselni.

5.2.3. SZOLGÁLTATÓ jogosult a reklámkampány HIRDETŐ által beállított feltételei alapján HIRDETŐ részére a kampánykeret összegére vonatkozóan javaslatot tenni, de tekintettel arra, hogy a HIRDETÉS látogatottsága, az INTERAKCIÓK száma előre pontosan nem kalkulálható, SZOLGÁLTATÓ nem vállal szavatosságot azért, hogy a javasolt összeg a HIRDETÉS közzétételétől várt eredmény elérésére alkalmas.

5.2.4. HIRDETŐ jogosult a díj mértékével kapcsolatos beállításokat bármikor, egyoldalúan, a minimum díjra vonatkozó feltételek betartásával módosítani, a reklámkampányokhoz kapcsolódó költségkeretek között átcsoportosítást végrehajtani.

5.2.5. SZOLGÁLTATÓ a PROFIL keretében valós idejű elszámolást teljesít HIRDETŐ részére mind a megrendelt hirdetések megjelenéséről, mind a hirdetésekkel kapcsolatosan megvalósított interakciószámról, jellemzőiről, mind pedig az ezután járó díj [bruttó] összegéről. SZOLGÁLTATÓ a végrehajtott interakció után járó díj [bruttó] összegével a teljesüléssel egyidejűleg teheli meg a HIRDETŐ egyéni, hirdetési díj összegét nyilvántartó NETADEX számláját.

5.2.6. Az elszámolás alapját kizárólagosan a NETADEX RENDSZER által mért adatok képezik. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával a NETADEX RENDSZER statisztikáit hiteles és valós teljesítési igazolásként fogadja el. Amennyiben HIRDETŐ a tárgyhónap utolsó napját követő 3 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással nem él, SZOLGÁLTATÓ úgy tekinti, hogy HIRDETŐ kifejezetten megerősíti a vele a NETADEX RENDSZER által a PROFIL keretében közölt adatok hitelesként és valósként történő elfogadását.

5.2.7. SZOLGÁLTATÓ a megfizetett hirdetési díjat a pénzforgalmi számlájára történő megérkezést követő [1] munkanapon belül jóváírja a HIRDETŐ hirdetési díjat nyilvántartó egyéni NETADEX számláján. A hirdetési díj SZOLGÁLTATÓ pénzforgalmi számlájára történő jóváírást követően haladéktalanul, legkésőbb 1 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki, melyet HIRDETŐ részére elektronikus levélben kézbesít.

VI. A SZEMÉLYES PROFILLAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

6.1. HIRDETŐ tudomással rendelkezik arról, hogy a személyes felhasználói PROFIL-hoz hozzáférés a felhasználónév és jelszó megadásával lehetséges. HIRDETŐ tudomásul veszi, hogy a felhasználónév és jelszó kombinációjának megadásával kerül azonosításra, függetlenül attól, hogy ezen adatokat ki adja meg a SZOLGÁLTATÓ részére. HIRDETŐ köteles gondoskodni arról, hogy a saját felhasználónevét és jelszavát titokban tartsa és felelősséggel tartozik azon személyek magatartásáért, akik a PROFIL felületen keresztül a nevében veszik igénybe a SZOLGÁLTATÁst. HIRDETŐ köteles a jogosultatlan fél általi hozzáférést valószínűsítő körülmények észleléséről haladéktalanul értesíteni a SZOLGÁLTATÓt. SZOLGÁLTATÓ nem köteles helytállni a felhasználónév és jelszó jogosulatlan személyek általi használatából, illetőleg a késedelmes bejelentésből eredő károkért.

6.2. HIRDETŐ felhasználónevét és jelszavát, illetve az általa megadott valamennyi adatot jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni a PROFIL felületen tárolt információk megfelelő módosításával. A változás tudomásulvételéről SZOLGÁLTATÓ elektronikus levélben tájékoztatja a HIRDETŐt, a változás ezen időponttól hatályos. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a HIRDETŐ által megadott adatok pontosak legyenek és a valóságnak, valamint a személyazonosító okmányban, cégnyilvántartásban (egyéb, a jogi személyre irányadó nyilvántartásban), további közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezzenek. HIRDETŐ az általa szolgáltatott adatok helytállóságáért felelősséggel tartozik. HIRDETŐ a SZOLGÁLTATÓ felhívására köteles késedelem nélkül az adatok helyességét az alátámasztó dokumentumokat, az azonosításához szükséges igazolásokat SZOLGÁLTATÓ rendelkezésére bocsátani a felhívásban foglalt formában és határidőben.

6.3. SZOLGÁLTATÓ jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni, HIRDETŐ szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggeszteni, amennyiben a HIRDETŐ által megadott bármely adat valótlan, hibás vagy egyéb okból akadályozza a jelen jogviszonyból eredő jogok gyakorlását vagy a vállalt kötelezettségek teljesítését.

6.4. Az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon belül köteles SZOLGÁLTATÓ részére bejelenteni a PROFIL megfelelő módosításával. A változás tudomásulvételéről SZOLGÁLTATÓ elektronikus levélben tájékoztatja a HIRDETŐt, a változás ezen időponttól hatályos. HIRDETŐ felelős a késedelmes adatváltozás által esetlegesen okozott károkért.

6.5. SZOLGÁLTATÓ a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára csak a székhelye szerinti jogszabályban és az adatkezelési szabályzatban meghatározott esetben adja ki, azokat célhoz kötötten, ezen jogviszonyból eredő jogának gyakorlása, illetve kötelezettségének teljesítése céljából kezeli, az adatkezelési szabályzattal összhangban.

VII. HIRDETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS

7.1.1. A HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy a megrendelt hirdetések tekintetében minden korlátozástól mentes jogosultsággal rendelkezik azok közzétételére, jogszerűen, saját nevében és érdekében vagy az érintett hirdető érvényes és hatályos megbízása alapján végzi. HIRDETŐ a szavatosság szabályainak megfelelően köteles helytállni azért, hogy a HIRDETÉS a szerződésszerű közzétételre alkalmas legyen, továbbá azért, hogy a közzétételt harmadik személy joga ne akadályozza, korlátozza.

2. A MEGBÍZÁS

7.2.1. A HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten megbízza SZOLGÁLTATÓt arra, hogy az általa megjeleníteni kívánt hirdetést a megrendelés (reklámkampány beállított) feltételei szerint online hirdetési felület(ek)en közzétegye.

7.2.2. HIRDETŐ tudomásul veszi, hogy adott online hirdetési felület látogatottsága, az interakciók száma előre pontosan nem kalkulálható. HIRDETŐ elfogadja, hogy jelen jogviszony gondossági és nem eredménykötelem: SZOLGÁLTATÓ a megfelelő gondossággal köteles eljárni és minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a hirdetés közzététele, a reklámkampány végrehajtása a megrendelésben rögzített feltételek szerint kerüljön teljesítésre, azonban a közzétételtől, a reklámkampánytól várt eredmény esetleges el nem érése nem tekinthető SZOLGÁLTATÓ szerződésszegésének, HIRDETŐ a SZOLGÁLATÓval szemben nem jogosult elmaradt jövedelem vagy elmaradt haszon címén igényt előterjeszteni.

7.2.3. HIRDETŐ a jelen pont szerinti megbízást jogosult bármikor, egyoldalúan, indokolás nélkül visszavonni, a folyamatban lévő reklámkampányt leállítani, a SZOLGÁLTATÁS igénybevételét abbahagyni, a hirdetés közzétételét, hozzáférhetőségét azonnali hatállyal megszüntetni azzal, hogy a megfizetett hirdetési díjat SZOLGÁLTATÓ csak a 9.3.1. pontban meghatározott esetekben köteles visszatéríteni.

7.2.4. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a NETADEX RENDSZER rendelkezésére álló adott online hirdetési felületre vonatkozóan a SZOLGÁLTATÓ javára fennálló hasznosítási jog bármikor megszüntethető, ezért amennyiben HIRDETŐ a HIRDETÉSt csak egy meghatározott online hirdetési felületen kívánja megjeleníteni, SZOLGÁLTATÓ nem szavatolja, hogy a közzétételt a tervezett megjelenési időtartamban, illetve INTERAKCIÓ szám eléréséig biztosítani tudja.

3. A HIRDETÉSSEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG

7.3.1. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés tartalmát saját hatáskörben és költségére köteles elkészíteni vagy elkészíttetni, azt közzétételre kész állapotban, a NETADEX RENDSZER által befogadható formai és tartalmi előírásoknak (technikai specifikációknak) megfelelően köteles a SZOLGÁLTATÓ rendelkezésre bocsátani akár fájlfeltöltés, akár harmadik féltől való reklámkiszolgálás útján. A HIRDETŐ felelős minden olyan kárért, ami a hirdetésben magában előforduló hibából, annak nem megfelelő vagy késedelmes rendelkezésre bocsátásából ered.

7.3.2. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés közzétéle akként történik, hogy a NETADEX RENDSZER azt változtatás nélkül, automatikusan, elektronikus úton történő továbbítással közvetíti ki az online hirdetési felületre. Tekintettel arra, hogy a hirdetés megjelenítését az elektronikus hirdetés-kiszolgáló rendszer hajtja végre a HIRDETŐ által beállított kondícióknak megfelelő online hirdetési felületen, így SZOLGÁLTATÓ ellenőrzési körén kívül esik a hirdetés tartalmának, megjelenési formájának, az azzal a népszerűsíteni kívánt terméknek, szolgáltatásnak vagy weboldalnak a meghatározására.

7.3.3. A 7.3.2. pontban kifejtettekre tekintettel HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával teljes és korlátlan felelősséget vállal a hirdetés tartalmáért. HIRDETŐ kötelezettsége gondoskodni arról, hogy az általa megjeleníteni kívánt hirdetés a jogszabályi előírásoknak mindenkor megfeleljen és mentes legyen jogsértő tartalmaktól. Ennek keretében különösen, de nem kizárólagosan kötelezettsége gondoskodni arról, hogy:

a) előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségi tanúsítási kötelezettsége alá eső terméket reklámozó hirdetés esetében az előzetes minőségvizsgálattal vagy megfelelőségi tanúsítással kapcsolatos nyilatkozatok, tanúsítványok igazolások a rendelkezésre álljanak

b) a politikai vagy társadalmi célú hirdetés maradéktalanul megfeleljen a jogszabályban előírt feltételeknek

c) ne ütközzön jogszabályban meghatározott tilalomba

d) a HIRDETŐ személyére vagy tevékenységére alkalmazandó magatartási kódex előírásainak megfelel,

e) harmadik személyek jogát, jogos érdekét a hirdetés közzététele nem sérti vagy veszélyezteti

f) a hirdetés részét képező tényállítások a valóságnak igazolható módon megfelelnek

g) nyereményjáték hirdetése esetén a hirdetés a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű és egyéb jogszabályi előírásnak megfeleljen.

7.3.4. SZOLGÁLTATÓ kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a HIRDETŐ által megrendelt hirdetés a hatályos jogszabályokban foglaltaknak nem felel meg vagy egyébként más szerzői jogi, védjegyoltalomból eredő vagy más kizárólagos jogár a közzététel sérti.

7.3.5. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy SZOLGÁLTATÓ részére megtéríti valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárát, költségét – ide értve a kiszabott bírságot, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel járó hátrányos jogkövetkezményt is - mely a jelen pontban foglaltak HIRDETŐ általi megszegéséből eredően következik be.

7.3.6. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben SZOLGÁLTATÓVAL szemben a jelen fejezetben részletezettekkel kapcsolatosan polgári peres vagy nemperes eljárás indulna, SZOLGÁLTATÓ HIRDETŐt perbe hívja.

4. A NETADEX RENDSZERREL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGOK

7.4.1. A NETADEX RENDSZER védett ismeretnek minősülő, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági és szervezési ismeretek összessége, melyre tekintettel HIRDETŐ kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy annak működésével kapcsolatos minden információt üzleti titokként kezel és megtart, továbbá annak illetéktelenek által történő megszerzésének, hasznosításának, másokkal való közlésének vagy nyilvánosságra hozatalának megakadályozása iránt minden szükséges intézkedést megtesz.

VIII. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. SZAVATOSSÁG

8.1.1. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a netadex.hu domain nevű weboldalon történt regisztráció esetén a NETADEX RENDSZER kizárólagos üzemeltetője, a szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt a szavatosság szabályainak megfelelően köteles helytállni azért, hogy a NETADEX RENDSZER a szerződésszerű használatra alkalmas legyen, továbbá azért, hogy a használatot harmadik személy joga ne akadályozza, korlátozza.

8.1.2. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a szolgáltatás jelenleg és a szerződés hatályban léte alatt megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

8.1.3. SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz a szolgáltatás, illetőleg az elektronikus hirdetés-közvetítő rendszer rendeltetésszerű, hibátlan és biztonságos működése érdekében. SZOLGÁLTATÓ köteles minden olyan technikai művelet elvégzésére, ami biztosítja a szolgáltatás akadálytalan igénybevételét. SZOLGÁLTATÓ vállalja továbbá, hogy amennyiben az online hirdetési felülettel kapcsolatban bármely károsodás, rendeltetésszerű használatot kizáró, illetve egyébként a HIRDETŐ intézkedését igénylő körülmény bekövetkeztéséről szerez tudomást, késedelem nélkül értesíti a HIRDETŐ-t. SZOLGÁLTATÓ nem jogosult díjra, amennyiben az online hirdetési felület hibája miatt azon nem lehet hirdetést közzétenni vagy az hibásan működik.

8.1.4. SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, amely az internet sajátos jellegéből adódóan lép fel (az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai vagy egyéb körülményre, amely az internet működésével renszerint együtt ját), illetőleg vis maiornak tekintendő rendkívüli eseményért, amely érdekkörén kívül eső elháríthatalan körülménynek minősül.

8.1.5. SZOLGÁLTATÓ nem rendelkezik szerkesztési jogosultsággal a hirdetés ekintetében, a hirdetés változatlan tartalommal történő megjelenését, illetve megjeleníthetőségét köteles biztosítani.

8.1.6. SZOLGÁLTATÓ nem vállal a felelősséget a HIRDETŐ által a szolgáltatás igénybevétele során felhasznált eszközökön tárolt bármely személyes adataiban, fájlokban stb. bekövetkezett kárért.

2. A HIRDETÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK MEGSZAKÍTÁSA

8.2.1. SZOLGÁLTATÓ jogosult a hirdetés tartalmát és a közzétételt ellenőrizni és a megjelenést indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az nem felel meg jelen szerződésben foglalt feltételeknek.

8.2.2. HIRDETŐ tudomásul veszi, hogy amennyiben az online hirdetési felületet biztosító MÉDIATULAJDONOS vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét a közzétett HIRDETÉS tartalma sérti, a sérelmet szenvedett jogosult felhívni a SZOLGÁLTATÓt a jogát sértő HIRDETÉS eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését és a jogsértő tartalmú hirdetés azonosításához szükséges adatokat. SZOLGÁLTATÓ az értesítés kézhezvételétől számított 12 órán belül köteles intézkedni az érintett hirdetés eltávolítása iránt a HIRDETŐ egyidejű, elektronikus úton történő értesítése mellett. A HIRDETŐ a tájékoztatás kézbesítését követő 8 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban a SZOLGÁLTATÓnál kifogást terjeszthet elő, melynek tartalmaznia kell az eltávolított hirdetés azonosításához szükséges adatokat és indokolt nyilatkozatát arról, hogy a hirdetés nem sérti az érintett értesítésben jelölt jogait. A kifogás kézhezvételét követően a SZOLGÁLTATÓ köteles az érintett HIRDETÉSt ismételten közzétenni ez érintett egyidejű értesítése mellett, kivéve, ha az eltávolítást bíróság vagy hatóság rendelte el. Ha a HIRDETŐ kifogást nem terjeszt elő vagy az nem tartalmazza a jelen pont szerint előírtakat, a hirdetés további közzétételétől SZOLGÁLTATÓ tartózkodik. Az érintett jogsértéssel kapcsolatos igényét az értesítés átvételétől számított 10 napon belül bíróság vagy más hatóság előtt érvényesíti, a SZOLGÁLTATÓ a bíróság vagy hatóság ideiglenes intézkedést elrendelő döntésének kézhezvételétől számított 12 órán belül ismételten eltávolítja a hirdetést a HIRDETŐ tájékoztatásával egyidejűleg. Felek jelen eljárás során az elektronikus levél megérkezését egymásnak visszaigazolni.

8.2.3. A MÉDIATULAJDONOS-tól származó értesítésnek a jogsértő tartalmú hirdetés azonosításához szükséges adatokat kell tartalmaznia. HIRDETŐ tudomásul veszi, hogy amennyiben az online hirdetési felületet biztosító MÉDIATULAJDONOS –tól származik az értesítés, SZOLGÁLTATÓ az abban foglaltak vizsgálata nélkül kifogásolt hirdetést a MÉDIATULAJDONOS weboldaláról eltávolítja és annak a kifogással érintett weboldalon történő további közzétételétől tartózkodik.

HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az online hirdetési felületet biztosító MÉDIATULAJDONOS jogosult a jelen pontban foglaltak szerint az online hirdetési felületen megjelenő hirdetés eltávolítását kérni abban az esetben is, amennyiben az bármilyen módon ellentétes üzleti tevékenységével, érvényben lévő megállapodásaival, egyéb jogi érdekével.

8.2.4. SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a megjeleníteni kívánt hirdetés jellege, tartalma, megjelenése a SZOLGÁLTATÓ arculatával, szemléletével ellentétes, a HIRDETŐ megrendelését ne, illetve csak részben fogadja el. Ennek megfelelően a SZOLGÁLTATÓ szubjektív megítélése alapján jogosult a hirdetés közzétételét indokolás nélkül megtagadni, mely esetben a kampány felfüggesztésre kerül. SZOLGÁLTATÓ az arculatával, szemléletével ellentétesnek minősülőnek tekinti különösen, de nem kizárólagosan, ha a hirdetés erőszakos jellegű, harmadik személyt vagy közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz, a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja a köznyugalom megzavarására egyéb okból alkalmas, vagy megalapozottan feltehető, hogy jogszabályi tilalomba ütközik.

8.2.5. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot és lehetőséget, a ROBECON International FZ-LLC nemzetközi online tevékenységéből adódóan, hogy további partnerekkel együttműködjön, különösen, de nem kizárólagosan más elektronikus-hirdetés közvetítő rendszerekkel, elősegítve ezzel HIRDETŐI még szélesebb körű és eredményesebben történő hirdetés közzétételi kiszolgálását.

IX. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. MEGSZÜNTETŐ FELTÉTEL BEKÖVETKEZÉSE

9.1.1. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a felek közötti jogviszony automatikusan megszűnik, amennyiben 365 napnál hosszabb időtartam telik el úgy, hogy HIRDETŐ nem veszi igénybe a szolgáltatást, vagy nem történik interakció az általa megjeleníteni rendelt hirdetéssel kapcsolatban. SZOLGÁLTATÓ a jogviszony megszűnésével egyidejűleg a megszűnésről elektronikus levélben értesíti a HIRDETŐ t.

2. FELMONDÁS

9.2.1. Jelen szerződést HIRDETŐ jogosult azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetni a SZOLGÁLTATÓhoz címzett egyoldalú nyilatkozatával.

9.2.2. SZOLGÁLTATÓ jogosult jelen szerződést indokolás nélkül, 5 napos felmondási idő alkalmazásával megszüntetni a HIRDETŐ-höz címzett egyoldalú nyilatkozatával.

9.2.3. SZOLGÁLTATÓ jogosult jelen szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a HIRDETŐ jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET vagy más, a jelen jogviszonyra vonatkozó szabályt olyan súlyosan megszeg, illetve egyébként olyan magatartást tanúsít, melyre figyelemmel jelen jogviszony fenntartása SZOLGÁLTATÓ-tól nem elvárható.

Azonnali hatályú felmondásra okot adó cselekmények különösen, de nem kizárólagosan:

(i.) ha HIRDETŐ akadályozza vagy veszélyezteti a NETADEX RENDSZER rendeltetésszerű működését,

(ii) a rendszert nem rendeltetésszerűen, félrevezető vagy másokat megtévesztő módon, bármely módon kijátszva, a hálózat integritását sértő vagy veszélyeztető módon használja

(iii.) helytelen vagy félrevezető adatokat, információkat közölt a SZOLGÁLTATÓval, jogosulatlanul más nevében jár el

(iv.) a NETADEX RENDSZERt jogszabályba ütköző módon vagy célokra veszi igénybe; vagy azt a SZOLGÁLTATÓ jogszabálysértésre irányulónak vagy mások jogának, jogos érdekének megsértésére alkalmasnak ítéli meg,

(v) olyan magatartást tanúsít, mely a SZOLGÁLTATÓ jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sérti vagy veszélyezteti.

9.2.4. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a HIRDETŐ szerződésszegő magatartása esetén az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó jogának gyakorlásától függetlenül fenntartja a jogot arra, hogy a szerződésszegéssel okozott károk megtérítését HIRDETŐtől követelje, illetve a HIRDETŐt a NETADEX RENDSZER igénybe vételéből a jövőre nézve véglegesen kizárja.

3. ELJÁRÁS A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN

9.3.1. A jogviszony bármely okból történő megszűnése nem mentesíti a feleket az addigi teljesítéssel történő elszámolási kötelezettség alól. HIRDETŐ abban az esetben jogosult a fel nem használt hirdetési visszatérítését követelni, amennyiben a jelen jogviszony a felektől függetlenül bekövetkező, általuk el nem hárítható külső körülmény miatt következik be, feltéve, hogy a visszautalással járó tranzakciós költség a fel nem használt díj összegéből levonható.

9.3.2. A jogviszony megszűnését követő 15 napon belül felek kötelesek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a másik fél tulajdonát képező ingóságot, okiratot visszaszolgáltatni.

9.3.3. SZOLGÁLTATÓ a jogviszony megszűnését követő 30. napon jogosult helyrállíthatatlanul megszüntetni a HIRDETŐ személyes felhasználói PROFILját. A jogviszony megszűnése és a PROFIL törlése közötti időtaszakban HIRDETŐ nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni, a hozzáférést SZOLGÁLTATÓ jogosult felfüggeszteni.

X. KAPCSOLATTARTÁS

10. A jelen szerződés teljesítése során az elsődleges kapcsolattartási forma az elektronikus levelezés. HIRDETŐ köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre küldött a küldemények eredményesen kézbesíthetők legyenek, ennek elmulasztásából eredő károkat viselni köteles.

10.2. Felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítéseket, tájékoztatásokat érvényesen kizárólagosan írásban tehetik meg, elektronikus levél, illetve postai úton, ajánlott levél formájában.

10.3. Elérhetőségek a SZOLGÁLTATÓ részéről:

Levelezési cím: ROBECON International FZ-LLC , FDRK 3458 Compass Building, AI Shohada Road. AI Hamra Industrial Zone – FZ , Ras AI Khaimah , United Arab Emirates
E-mail: office@robeconinternational.com

10.4. Tértivevényes küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a tértivevényen feltüntetett időpont. Amennyiben a tértivevény „nem kereste”, „a címzett ismeretlen”, „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza, a küldemény átvételének megtagadása esetén, illetve az ajánlott különszolgáltatással feladott postai küldemények tekintetében Felek az átvétel tényétől függetlenül úgy tekintik, hogy a küldemény a postára adástól számított 5. munkanapon a címzetthez megérkezett.

10.5. Az elektronikus levelet abban az időpontban kell kézbesítettnek tekintetni, amikor SZOLGÁLTATÓ azt a HIRDETŐ által megadott elektronikus levélcímre elküldte, amennyiben nem kapott hibaüzenetet a kézbesítés eredménytelenségéről.

XI. TITOKTARTÁS

11. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen jogviszony alapján a másik félről tudomásukra jutó bármely tényt, tájékoztatást, egyéb adatot üzleti titokként kezelnek és azt jelen jogviszony megszűnését követően határidő nélkül megtartják, illetéktelenek részére történő közléstől és nyilvánosságra hozataltól tartózkodnak. A jelen pontban rögzített kötelezettségek megsértése esetén a szerződésszegő fél köteles a másik fél részére haladéktalanul megtéríteni a szerződésszegéssel felmerült valamennyi kárt és költséget.

XII. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

12.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, egymást valamennyi lényeges körülményről haladéktalanul értesítik. Felek vállalják, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat megkísérlik békés úton rendezni.

12.2. Amennyiben a jogviták békés úton nem rendezhetőek, úgy a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóság előtt intézhetőek. Felek megállapodnak, és HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy állampolgárságától függetlenül a jelen szerződésből eredő esetleges jogvita elbírálására az Egyesült Arab Emírségek bíróságainak joghatósága kerüljön kikötésre.

12.3. Szolgáltató kijelenti, hogy Békéltető Testület döntésének nem veti alá magát.

XIII. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

13.1. Jelen ÁSZF rendelkezései 2022. június 01. napon lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.

13.2. Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELKTŐL felek érvényesen csak külön írásbeli megállapodással térhetnek el.

13.3. SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF módosítására, mely esetben a módosított rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF annak közzétételi napján hatályba lép akként, hogy az a már hatályos szerződésekre is érvényes, kivéve amennyiben SZOLGÁLTATÓ a hirdetési díj minimum összegét módosítja, mely előírások a hatályba lépést követően indítandó reklámkampányokra kötelezőek.

13.4. HIRDETŐ jogosult a közzétételtől számított 3. napig a módosuló rendelkezésekkel szemben – akár részben, akár egészben – tiltakozást előterjeszteni, ebben az esetben a tiltakozó HIRDETŐ és SZOLGÁLTATÓ már hatályos szerződésére, illetve szerződéses rendelkezésre tiltakozással érintett rendelkezések hatálya nem terjed ki. HIRDETŐ tudomásul veszi, hogy amennyiben a módosuló rendelkezésekkel szemben tiltakozást nem terjeszt elő és a hatálybalépést követően a SZOLGÁLTATÁST igénybe veszi, azt SZOLGÁLTATÓ úgy tekinti, hogy a módosult rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

13.5. HIRDETŐ jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezik, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések és a saját általános szerződési feltételei egymással ellentétesek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri el magára nézve kötelezőnek.

13.6. Jelen szerződésre az Egyesült Arab Emírségek jogrendje irányadó. Jelen szerződés nyelve a magyar. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a SZOLGÁLTATÓ székhelyének törvényei és az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadóak


01.06.2022

ROBECON International FZ-LLC

FDRK 3458 Compass Building, AI Shohada Road. AI Hamra Industrial Zone – FZ Ras AI Khaimah , United Arab Emirates